Regulamin wydarzenia: Zdjęcie miesiąca – Creative Lens – Lenspire

MG Fotografia Maja Glajcar

Spacerowa 48

43-445 Dzięgielów, Polska

NIP 5482745964

WYDARZENIE JEST DARMOWE I NIE NIESIE ZA SOBĄ ŻADNYCH KOSZTÓW PO STRONIE UCZESTNIKA
PRAWA AUTORSKIE DO PUBLIKOWANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW ZDJĘĆ POZOSTAJĄ ICH WŁASNOŚCIĄ

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma MG Fotografia Maja Glajcar z siedzibą w ul. Spacerowa 48, 43-445 Dzięgielów, Polska, NIP: 5482745964
 1. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook ani serwis Instagram. Serwis facebook.com oraz serwis instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie z dowolnego miejsca na świecie
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram.
 3. Konkurs trwa od 01.07.2023 do 20.07.2023 (i analogicznie w kolejnych miesiącach – od pierwszego dnia każdego miesiąca do 20tego dnia każdego miesiąca)
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 29.07.23 (i analogicznie 29tego dnia każdego miesiąca) – poprzez fanpage na Facebook oraz Instagram:

  https://www.facebook.com/mariola.glajcar.fotografia
  https://www.instagram.com/mariolaglajcar_fotografia/

 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram

znajdującymi się pod adresem:

https://www.facebook.com/mariola.glajcar.fotografia
https://www.instagram.com/mariolaglajcar_fotografia/

 1. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a:

https://www.facebook.com/mariola.glajcar.fotografia
https://www.instagram.com/mariolaglajcar_fotografia/

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na:

  ➡ przesłaniu max 2 zdjęcia każdego miesiąca wg wcześniej ogłoszonego tematu

          ➡ na Facebooku: umieszczenie zdjęcia w komentarzu do posta ogłaszającego konkurs
          ➡ na Instagramie: umieszczenie zdjęcia na swoim profilu i opianie go hasztagiem: #creativelensmariola(+month) – oraz przesłanie komentarza do posta z ogłoszeniem edycji konkursu na konkretny miesiąć

Temat miesiąca Lipiec: Kwiaty

 1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko dwie własne fotograficzne prace
 2. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca na każdą edycję. Dodatkowo wyróżnione zostaną od dwóch do sześciu prac. Ponadto raz na kwartał z pośród zwycięskich i wyróżnionych prac wyłonimy zdjęcie kwartału – a nagrodą będzie 2 godzinne spotkanie online ze mną
 3. Najciekawsza i najlepsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Mariolę Glajcar
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody zapośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook lub Instagram
 1. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury wwypowiedziach.
 1. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest: nagrodą za zdjęcie miesiąca będzie jeden, dowolnie wybrany ze strony Mariolaglajcar.pl przez zwycięzcę tutorial. Nagrodą za zdjęcie kwartału będzie 2 godzinne spotkanie online z Mariolą Glajcar (w języku polskim lub angielskim)
 2. Nagrodę można odebrać jedynie online
 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej w 60 dni po ogłoszeniu wyników konkursu
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 1. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook lub Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: mglajcar@gmail.com
 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Zdjęcie miesiąca – Crative lens.
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest MG Fotografia Maja Glajcar, ul. Spacerowa 48, 43-445 Dzięgielów, Polska, NIP 5482745964. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Foto@mariolaglajcar.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku lub Instagramie:

https://www.facebook.com/mariola.glajcar.fotografia

https://www.instagram.com/mariolaglajcar_fotografia/

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy oraz osób wyróznionych, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage:

https://www.facebook.com/mariola.glajcar.fotografia
https://www.instagram.com/mariolaglajcar_fotografia/

 1. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu