Regulamin wydarzenia: W stronę słońca

MG Fotografia Maja Glajcar

Spacerowa 48

43-445 Dzięgielów, Polska

NIP 5482745964

WYDARZENIE JEST DARMOWE I NIE NIESIE ZA SOBĄ ŻADNYCH KOSZTÓW PO STRONIE UCZESTNIKA
PRAWA AUTORSKIE DO PUBLIKOWANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW ZDJĘĆ POZOSTAJĄ ICH WŁASNOŚCIĄ

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma MG Fotografia Maja Glajcar z siedzibą w ul. Spacerowa 48, 43-445 Dzięgielów, Polska, NIP: 5482745964
 2. Fundatorem nagrody jest firma VELUX Polska
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook ani serwis Instagram. Serwis facebook.com oraz serwis instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.


Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie z dowolnego miejsca na świecie
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram.
 3. Prace można przesyłać od dnia 23 listopada do dnia 01 grudnia 2023 do godzin 23:59

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 06 grudnia 2023 na profilach:

https://www.facebook.com/mariola.glajcar.fotografia
https://www.instagram.com/mariolaglajcar_fotografia/

Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram

znajdującymi się pod adresem:

https://www.facebook.com/mariola.glajcar.fotografia
https://www.instagram.com/mariolaglajcar_fotografia/

Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a:

https://www.facebook.com/mariola.glajcar.fotografia
https://www.instagram.com/mariolaglajcar_fotografia/

Zadanie konkursowe

Temat konkrsu: W stronę słońca

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy:  opublikować w komentarzu do posta ogłaszającego konkurs jedno swoje, ulubione zdjęcie, zawierające światło słoneczne, człowieka, emocje i Twój zamysł (wszystkie te elementy). Jeśli masz ochotę udostępnij nasz projekt
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną, własną fotograficzną pracą
 3. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca
 4. Najciekawsza i najlepsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Mariolę Glajcar i fundatora nagrody firmę VELUX Polska
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook lub Instagram oraz przez ogłoszenie na profilach organizatora oraz fundatora nagrody.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.


Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są warsztaty dwudniowe z Mariola Glajcar
 2. Dodatkowo Fundator ufunduje od siebie drobny upominek i prześle na wskazany przez zwycięzcę adres.
 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej w 90 dni po ogłoszeniu wyników konkursu
 4. Organizator oraz Fundator nagrody ma prawo podać dane Zwycięzcy oraz pokazać nagrodzoną pracę na swoim fanpage na Instagramie, Facebooku lub innych kanałach komunikacji marketingowej.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook lub Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: mglajcar@gmail.com
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Zdjęcie miesiąca – W stronę słońca
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.


Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest MG Fotografia Maja Glajcar, ul. Spacerowa 48, 43-445 Dzięgielów, Polska, NIP 5482745964. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Foto@mariolaglajcar.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku lub Instagramie:

https://www.facebook.com/mariola.glajcar.fotografia
https://www.instagram.com/mariolaglajcar_fotografia/

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.


Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage:

https://www.facebook.com/mariola.glajcar.fotografia
https://www.instagram.com/mariolaglajcar_fotografia/

Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu